VN foto-opdracht: drinkwater in Nederland

In Nederland stroomt per jaar meer dan 1 miljard kubieke meter schoon drinkwater naar 7,5 miljoen huishoudens. Voor Nederlanders is zuiver leidingwater zo vanzelfsprekend als de lucht die ze inademen. Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat ook in het uitstekend georganiseerde Nederland de komende decennia een watertekort dreigt. In 2012 signaleerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat de kwaliteit van het oppervlaktewater de komende tientallen jaren zo zou kunnen verslechteren dat het ongeschikt wordt om drinkwater van te maken. In droge perioden wordt de concentratie van afvalstoffen door lozing in de grote rivieren te hoog om aan de huidige normen te voldoen. Zonder extra maatregelen zal een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarnaast wordt de kwaliteit van het water bedreigd door de verzilting in de laaggelegen westelijke provincies, waar het zout uit diepere aardlagen langzaam doordringt in het oppervlaktewater.