Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Weekbladpers BV (uitgever van Vrij Nederland, verder te noemen Weekbladpers) besteedt aan de samenstelling van Vrij Nederland en de sites die bij het Vrij Nederland netwerk horen (verder te noemen Vrij Nederland), is het mogelijk dat de informatie die op www.vn.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Vrij Nederland zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of BV Weekbladpers. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Vrij Nederland geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Weekbladpers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Vrij Nederland. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Vrij Nederland verkregen is.

Vrij Nederland zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Weekbladpers is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.vn.nl.