Contact

WPG Klantenservice

Postbus 1391
1000 BJ Amsterdam
tel: 020 – 5518701

e-mail: klantenservice@vn.nl

Het klantenservicecentrum is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt hier terecht met al uw vragen over bestaande en nieuwe abonnementen, betaalwijze en lezersaanbiedingen.

Redactie

Postbus 1254
1000 BG Amsterdam
tel: (020) 551 87 11

Bezoekadres:
Wibautstraat 133
1097 DN Amsterdam

e-mail: redactie@vn.nl

Abonneren via onze klantenservice
Telefoon: 020 – 5518701
E-mail: klantenservice@vn.nl

Website

Redactie: Jasper Veenstra, Zwaan Lakmaker, Lou-Anna Druyvestein, Menno van den Bos, Samuel Peperkamp (stagiair)
Postbus 1254
1000 BG Amsterdam
Mail: webredactie@vn.nl

Marketing

Interim Marketing Manager: Hans van den Brink
Marketeer: Denise Timmer
Postbus 1868
1000 BW Amsterdam
tel: (020) 551 84 89
e-mail:
marketing@vn.nl
denise.timmer@wpgmedia.nl

Uitgever

Vrij Nederland is een uitgave van Weekbladpers Tijdschriften
Directeur: Patrick Swart
Uitgever: Sanne Visser
Postbus 1050
1000 BB Amsterdam

Sales

Voor uitgebreide informatie over adverteren in Vrij Nederland, zowel print als online, kunt u terecht op www.weekbladpers.nl. Op deze site vindt u onder meer het lezersprofiel, de tarievenkaart en de verschijningsdata. U kunt ook mailen naar media@wpgmedia.nl.

Advertentiemateriaal kunt u sturen naar:
vrij.nederland.adv@gmail.com

Of per post aan:
Weekbladpers Media
t.a.v. Jur Anepool
Postbus 2994
1000 CZ Amsterdam

Accountmanagers
Jos Hijmans, (020) 551 86 02
Arlette Schraa, (020) 551 85 36
Judith Vis, (020) 551 85 65

Business Development Manager
Michiel Verhaar, (020) 551 85 11

Media-order
Jur Anepool, (020) 551 85 43

Marketing Services
Karin Thybaut, (020) 551 85 47

Abonnementen België

Belgische abonnees kunnen contact opnemen met
Abonnementenland
Ambachtenlaan 21 unit 2A
3001 Heverlee
België
Tel. +32 2 808 55 23
Abonneren via www.bladenbox.be
Adreswijzigingen via www.aboland.be
E-mail: vrij.nederland@abonnementenland.be
Contactformulier
Verantwoordelijke uitgever Anne Borgers

Privacy Statement WPG Uitgevers

Weekbladpers BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Weekbladpers BV houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Weekbladpers BV maakt deel uit van WPG Uitgevers, een onafhankelijke uitgeversgroep, actief in Nederland en Vlaanderen en verantwoordelijke voor uw gegevens.

Wij maken u er op attent dat aan ons verstrekte gegevens zoals naam, adres en telefoonnummers van abonnees worden opgenomen in ons gegevensbestand. Dit bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens door WPG Uitgevers B.V. Uw gegevens worden gebruikt voor onze abonnementenadministratie, voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten en om u op de hoogte te (laten) houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van de verschillende WPG-uitgeverijen. Om deze informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk op de interesses van degenen wiens gegevens in onze verwerkingen zijn opgenomen af te stemmen, is het mogelijk dat wij deze gegevens (laten) combineren met bij andere WPG-uitgeverijen bekende gegevens. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een kaartje te sturen naar ons WPG Klantenservice, postbus 1391, 1000 BJ Amsterdam of een e-mail aan klantenservice@vn.nl.

Auteursrecht

Vrij Nederland behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Vrij Nederland behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker/ster van de Vrij Nederland site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Vrij Nederland opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BV Weekbladpers (ook niet via een eigen netwerk).

(Publicatievoorwaarden en toelichting)

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Weekbladpers BV (uitgever van Vrij Nederland, verder te noemen Weekbladpers) besteedt aan de samenstelling van Vrij Nederland en de sites die bij het Vrij Nederland netwerk horen (verder te noemen Vrij Nederland), is het mogelijk dat de informatie die op www.vn.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Vrij Nederland zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of BV Weekbladpers. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Vrij Nederland geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Weekbladpers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Vrij Nederland. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Vrij Nederland verkregen is.

Vrij Nederland zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Weekbladpers is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.vn.nl.