Non-fictie / Isaiah Berlin 1909-2009

Als er één politiek filosoof is die iets zinnigs kan bijdragen aan de huidige discussie over de al dan niet multiculturele samenleving en de botsing der beschavingen, dan is het Isaiah Berlin. In de schemer van het debat over de mogelijkheden en grenzen van de multiculturele samenleving bevinden zich altijd de denkbeelden die Berlin in de jaren vijftig en zestig ontwikkelde over pluralisme en diversiteit. Berlin liep daarin voorop. Als ideeënhistoricus haalde hij achttiende- en negentiende-eeuwse denkers en schrijvers uit de vergetelheid die al vroeg pleitten voor de erkenning van het naast elkaar bestaan van verschillende culturen en waarden. Het waren de eerste cultureel antropologen. Culturen hadden elk hun eigen bestaansrecht. Religieus monisme, straf nationalisme, culturele eenkennigheid waren volgens Berlin niet te verenigen met de noodzakelijke en wenselijke verschillen tussen mensen en beschavingen. Verscheidenheid was een...