Paramaribo

Nadat dit voorjaar al de Am­nes­tiewet (die de verdachten van de Decembermoorden ontslaat van rechtsvervolging) door het Surinaamse parlement werd geloodst, is sinds vorige week de minstens zo controversiële Wet toezicht op geldtransactiekantoren van kracht. De oppositie, verenigd in het Nieuw Front, is vooral verbolgen over artikel 34 van de ontwerpwet: ‘Tenzij bij vonnis van de rechter kwader trouw is vastgesteld, zijn noch de commissarissen, noch de president, noch enige medewerker van de Cen­tra­le Bank van Suriname aansprakelijk voor de schade voortvloeiende uit enig handelen of nalaten bij de uitoefening van taken ingevolge deze wet.’ An­ders gezegd: bankpersoneel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het ‘te goeder trouw’ verlenen van medewerking aan witwaspraktijken.

De wet werd voorbereid door een commissie onder voorzitterschap van Rabin Parmessar, prominent lid van Bouterses NDP. Een ervaringsdeskundige: in een vorig leven stapte...