‘De zaak is van zeer ondergeschikt belang. Toch blyf ik beweren dat men wèl zou doen zich te onttrekken aan ’t juk van onze hedendaagsche nederlandsche-taalmannen, die zich schynen te beyveren ons monumenten te leveren van onbruikbaarheid en onkunde.’
‘Een individu leert veelal zyn taal van ’n schoolmeester dat jammer genoeg is. Maar schoolmeesters moeten de taal niet maken. Zyzelf behooren die te leren van ’t Volk dat die taal spreekt en schryft.’