Willen we goed nieuws soms niet horen? In 2006 daalde de uitstoot van broeikasgassen in Ne­derland voor het tweede opeenvolgende jaar.

Hiermee is het niveau van de uitstoot van broeikasgassen gedaald tot onder dat uit 1990, het basisjaar van de internationale klimaatovereenkomst die is afgesloten in Kyoto. Het is, volgens dit protocol, de bedoeling dat Nederland in 2012 zes procent minder uitstoot dan in 1990. Door de daling in 2006 is hiervan de helft – drie procent – nu al gerealiseerd. Brengers van de blijde boodschap: het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) – onverdachte bronnen.

Het goede nieuws is groter. Naast broeikasgassen zijn de uitstoot van zuren en de luchtverontreiniging slecht voor het milieu. De vooruitgang die is geboekt in het terugdringen van de uitstoot hiervan is indrukwekkender dan die van broeikasgassen. Ammoniak, stikstofoxiden, zwaveldioxide, fijnstof: de emissies nemen sterk af.

En eigenlijk, al...