In opdracht van de IGK werd het afgelopen jaar een representatieve steekproef gehouden onder meer dan tweeduizend personeelsleden van defensie. Daaruit blijkt dat meer dan zestig procent van de ondervraagden negatief scoort op de zogeheten Multicultural Attitude Scale.

Het meest afwijzend tegenover een multiculturele werkomgeving staan jonge, laagopgeleide militairen en, verrassend genoeg, de allerhoogste officieren. ‘Van de eerste groep verbaast het mij eerlijk gezegd niet,’ zegt Rudy Richardson van de Faculteit Militaire Wetenschappen in Breda, een van de onderzoekers. ‘Jongens tussen zestien en achttien met een vmbo-diploma of lager denken nu eenmaal niet zo positief over Turken en Marokkanen. Maar over die hoge officieren tast ik in het duister. Vooralsnog vermoed ik dat ze een houding hebben van: het zal mijn tijd wel duren.’

Het rapport van de IGK becijfert dat ongeveer zeven procent van het personeelsbestand van de strijdkrachten uit niet-westerse allochtonen...