De onlangs in Trouw totĀ ‘vogel des vaderlands’ gekroonde grutto dankt zijn aanvankelijke opkomst aan de intensivering van de landbouw. En een blik op de archieven levert meer opmerkelijke vogelfeitenĀ op. Sinds 1850 nam het aantal soorten in Nederland toe.

Aandelenkoersen, daarmee vergelijkt hij het wel eens. De vogelpopulatie van de verschillende soorten in Nederland kent evenveel pieken en dalen, bedoeltĀ Jan de Rijk. Deze week promoveerde de historicus op de wisselwerking tussen mens en vogels in de periode 1500 tot 1920.

Voor zijn onderzoek maakte De Rijk gebruik van jachtwetten, jaarverslagenĀ en in archieven beschikbare lijsten met overtredingen van de regels. En dat levert opmerkelijkeĀ conclusies op. Bijvoorbeeld dat de vogelpopulatie in Nederland veel geprofiteerd heeft van menselijke ingrijpen. Door strenge jachtregels en de inzet van vele jachtopzieners konden broedvogels beschermd worden. Op roofvogels werd weliswaar lange tijd gejaagd, vanaf halverwege de...