Economie

Het regeerakkoord waarmee de vierde ploeg van Balkenende dezer dagen aan het werk gaat, roept associaties op met Pasen. In het bijzonder de niet-christelijke variant: in het stuk zitten genoeg paaseieren verstopt voor alle kinderen in een klein dorp (dit laatste in het kader van de ontwikkeling van een vitaal platteland).

Een van die paaseieren is de manier waarop het kabinet, volgens het akkoord, zal omgaan met reïntegratie van uitkering naar werk. Wie goed zoekt, vindt in de ‘nadere specificaties’ van het ‘financieel kader 2008-2011’, om precies te zijn in onderdeel b waar de ‘uitgavenombuigingen en lastenverzwaringen’ worden opgesomd, deze post: ‘Efficiency uitvoering SZ en re-integratiebeleid (0,48)’. Wat daar staat is: het kabinet bezuinigt bijna een half miljard euro, 480 miljoen namelijk, op het aan het werk krijgen van uitkeringsgerechtigden. Iets daaronder, in dezelfde bijlage b, staat ‘Bijstand vanaf 27 jaar (0,25)’. Daar staat dat het...