De onderzoekscommissie Irak, beter bekend als de commissie-Davids, zal minder dan volledige toegang krijgen tot de informatie die zij zich kan wensen.

In het Instellingsbesluit van 6 maart 2009 staat letterlijk: ‘De commissie is bevoegd om kennis te nemen van alle informatie die zij nodig acht en die zich binnen de relevante overheidsdiensten bevindt, inclusief de besluitvorming en de beraadslagingen van vergaderingen van de ministerraad, en inclusief informatie berustend bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Buitenlandse Zaken en Defensie’. (art. 5 lid 2)

Dat was ook afgesproken en toegezegd door premier Balkenende in het kamerdebat. Maar in het ‘Protocol betreffende het kennisnemen van informatie’ staan enkele beperkingen en open einden in geval van meningsverschillen over wat wel en niet aan informatie beschikbaar is.

Samengevat komen deze beperkingen neer op het volgende:

– De minister(s) beloven het onder hen ‘ressorterende personeel’ om ‘alle...