In Nederland houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers en statistieken over dakloze mensen bij. Het CBS schat hun aantal op januari 2021 op 32.000. Acht van de tien is man, bijna een vijfde is tussen de 18 en 27 jaar. Een grote groep daklozen, 37 procent, verblijft in een van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht). Op basis van deze aantallen concludeert het CBS dat een jarenlang stijgende trend van het aantal daklozen tot stilstand is gekomen.

Dat zou reden tot vreugde zijn, ware het niet dat er wat haken en ogen aan de registratie zitten.

Het CBS haalt zijn cijfers uit drie bronnen. Allereerst telt het degenen die volgens de basisregistratie personen (BRP) gebruik maken van dag- en nachtopvangvoorzieningen voor daklozen. Daarnaast worden mensen meegerekend die een bijstandsuitkering ontvangen en van wie bekend is dat ze geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Ten derde raadpleegt het registers van de reclassering en inventariseert het...