De Amerikaanse, in Duitsland wonende filosofie Susan Neiman kreeg onlangs de Spinozalens uitgereikt. In de toespraak die ze bij die gelegenheid hield pleitte ze voor een evenwicht tussen realisme en idealisme, hoe precair dat ook is. En moeten we de menselijke aard verdorven vinden?

In het beroemde artikel dat de Duitse filosoof Immanuel Kant in 1784 schreef om te antwoorden op de vraag ‘Wat is Verlichting’? wordt de zin waarom het gaat meestal vertaald als: ‘Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te danken heeft.

Onmondigheidis het onvermogen zich van zijn verstand te bedienen zonder de leiding van eenander.’ Verrassing dus dat de Amerikaanse filosofe Susan Neiman aan het beginvan haar toespraak bij de uitreiking van de Spinozalens de zin vertaalde als‘Verlichting is de bevrijding van de mensheid uit haar zelfgekozenonvolwassenheid’. Dat sluit wel mooi aan bij de titel van haar boek Waarom zou je volwassen worden?maar...