Stichting Henk en Ada van Randwijk

Democratie kan niet zonder goede, onafhankelijke journalistiek. Om die noodzakelijke functie ook in Nederland te blijven vervullen, hebben HUMAN-hoofdredacteur Marc Josten, journalist Jeroen Smit en ondergetekende Stichting Henk en Ada van Randwijk opgericht, vernoemd naar Henk van Randwijk, hoofdredacteur van Vrij Nederland in de Tweede Wereldoorlog, en zijn vrouw Ada, spil in de verzetsgroep van Vrij Nederland. Het doel: onderzoeksjournalistiek financieren. Stichting Henk en Ada van Randwijk is vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting (ANBI-status). Kleinere en grotere schenkingen zijn welkom, maar ook legaten en nalatenschappen.

Stichting Henk en Ada van Randwijk
IBAN: NL48 BUNQ 2291 1104 89 BIC: BUNQNL2A

Je gift wordt besteed aan de meest urgente journalistiek denkbaar. We publiceren verhalen in Vrij Nederland, maar gaan ook samenwerkingen aan met andere partijen.
Op deze pagina verschaffen we continu inzicht in onze activiteiten. Dank voor je gift!

Ward Wijndelts,
hoofdredacteur Vrij Nederland en voorzitter bestuur Stichting Henk en Ada van Randwijk

Openbaarmaking gegevens

Naam:    Stichting Henk en Ada van Randwijk
RSIN:     857755821
Adres:  Wibautstraat 133, 1097 DN Amsterdam.
Postadres: Postbus 1254, 1000 BG Amsterdam.
E-mail:      randwijkfonds@vn.nl

Het bestuur:
Ward Wijndelts (voorzitter)
Marc Josten (secretaris)
Jeroen Smit (penningmeester)

Onze doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het verwezenlijken of steunen van journalistieke projecten waardoor de waakhondfunctie van de media wordt gewaarborgd.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door
– het verstrekken van leningen of het verrichten van donaties;
– het behartigen en bevorderen van financiële alsmede materiële belangen;
– het verkrijgen alsmede het beheren van goederen, waaronder mede begrepen registergoederen;
– het opstellen alsmede het (doen) uitvoeren van een beleidsplan waarin onder meer de werkzaamheden van onderhavige stichting worden beschreven, de wijze van verwerving van gelden, het beheer van vermogen alsmede de besteding van vermogen.

Het beloningbeleid:
Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:
Er zijn inmiddels verschillende donaties binnengekomen, maar nog geen aanvragen.

Balans en staat van financiële baten en lasten:
Het eerste boekjaar is nog niet afgesloten.