Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Weekbladpers besteedt aan de samenstelling van Vrij Nederland en de Vrij Nederland site is het mogelijk dat de informatie die op de Vrij Nederland site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van de Vrij Nederland site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Weekbladpers. Weekbladpers kan er niet voor instaan dat de informatie op de Vrij Nederland site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Weekbladpers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Vrij Nederland site of informatie die door middel van de Vrij Nederland site verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van www.vn.nl.

Weekbladpers zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Vrij Nederland site zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Weekbladpers is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Vrij Nederland site te kunnen raadplegen.
Auteursrecht

Bezoekers kunnen materiaal (zoals meningen of artikelen) inzenden voor publicatie op de website van Vrij Nederland, www.vn.nl (hierna de Vrij Nederland site). Weekbladpers BV (uitgever van Vrij Nederland en beheerder van de Vrij Nederland site, verder te noemen Weekbladpers) behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Weekbladpers behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur - materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Bezoekers dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op de Vrij Nederland site geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Een bezoeker/ster van de Vrij Nederland site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de Vrij Nederland site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Weekbladpers (ook niet via een eigen netwerk).